BỘ TÀI CHÍNH

TỒNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6642 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc nhập khẩu phế liệu nhựa.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường,


Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan mặt hàng phế liệu nhựa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Hải quan địa phương liên quan đến thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng phế liệu nhựa, về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ như sau:


Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế Liệu nhựa nhập khẩu số QCVN 32: 2010 / BTKMT được ban hành kèm theo Thông tư số 43 / 2010 / TT - BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trong bốn loại phế liệu nhựa được phép nhập khẩu thì loại phế Liệu là mẫu vụn nhựa nhập khẩu, ngoài yếu tố phải được làm sạch để loại bỏ các tạp chất nguy bại, phải thỏa mãn điều kiện về kích cỡ: kích thước mỗi chiều của mẫu vụn không quá 10 cm, tỷ lệ các mẫu vụn có kích thước vượt quá 10 cm không được vượt quá 5% khối lượng của khối. Việc quy định quá chi tiết đến kích cỡ mẫu phế liệu nhựa như trên đã dẫn đến vướng mắc, khó khăn cho cả doanh nghiệp nhập khẩu lẫn cơ quan Hải quan khi kiểm tra thực tế.


Được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành theo Quyết định 73 / 2014 / QĐ - TTg ngày 27/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cân nhắc, xem xét việc bỏ yêu cầu về kích cỡ mẫu phế liệu trong quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 32: 2010 / BTNMT đối với mặt hàng nhựa phế liệu nhập khẩu theo hướng đảm bảo về yêu cầu bảo vệ môi trường.


Để có đủ cơ sở trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về các vấn đề nêu trên. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan xin nhận lại ý kiến trả lời bằng văn bản trước ngày 24/7/2015.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan TP. HCM (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh