BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6643 / TCHQ - GSQL

V/v ủy quyền làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Trong thời gian qua, khi thực hiện triển khai Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP và Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan đã nhận được nhiều ý kiến của các doanh nghiệp cũng như Cục Hải quan, các tỉnh, thành phố liên quan đến nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:


Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, người khai hải quan bao gồm:


“1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.


  1. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.


  2. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.


  3. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.


  4. Đại lý làm thủ tục hải quan


  5. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.”


Do vậy, trường hợp người khai hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 08 / 2015 / NĐ - CP không tự thực hiện thủ tục hải quan thì phải thông qua đại lý hải quan để làm thủ tục hải quan.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL.Cường (3b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh