BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6681 / TCHQ - GSQL

V/v Ân hạn thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Chí Hùng

(Địa chỉ: Khu phố Mỹ Hiệp, Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Phúc đáp công văn số 26 / 2015 / XNK ngày 15/7/2015 của Công ty TNHH Chí Hùng (MST: 3700358808) về việc vướng mắc ân hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trên cơ sở thông tin hồ sơ của Doanh nghiệp hiện có tại hệ thống thông tin hải quan.

Hiện tại kiểm tra trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro cho thấy Công ty TNHH Chí Hùng (MST: 3700358808) được đánh giá là "doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày"

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết ./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Bùi Thái Quang