BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6700 / TCHQ - TXNK

V/v xác định trước trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas)

(Đ/c: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan số 03 / 2015 / CV ngày 13/7/2015 của Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) về việc đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước trị giá hải quan đối với mặt hàng rượu nhập khẩu nhãn hiệu Licor 43 Cuarenta Y Tres, xuất xứ của Tây Ban Nha. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan bao gồm:


 • Đơn đề nghị (theo mẫu số 02 / XĐTTG / TXNK Phụ lục VI Thông tư này): 01 bản chính;


 • Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;


 • Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;


 • Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước (nếu có): 01 bản chụp;


 • Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.


  Đối chiếu hồ sơ đề nghị xác định trước với quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá hải quan của Công ty không đáp ứng đủ điều kiện để được xác định trước trị giá hải quan, cụ thể:


 • Tại Đơn đề nghị xác định trước trị giá:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 39 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (phương pháp xác định trị giá là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan). Tuy nhiên, tại điểm 2 trong Đơn đề nghị xác định trước trị giá (nội dung khai báo chi tiết) doanh nghiệp đề phương pháp xác định trị giá tính thuế là phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự (Phương pháp 3) mà không đưa ra quan điểm, lý do không áp dụng phương pháp trị giá

giao dịch (Phương pháp 1), phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt (Phương pháp 2).


Tại Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế:


+ Tại điểm 2 xác định trị giá tính thuế: Công ty không kê khai đầy đủ thông tin liên quan đến trị giá của hàng hóa nhập khẩu như: giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, các khoản tiền phải cộng, các khoản được trừ, công thức tính toán...


+ Tại điểm 3 Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế: doanh nghiệp không kê khai lý do áp dụng, các bước và giải trình chi tiết xác định trị giá tính thuế.


Đối chiếu với quy định nêu trên và hồ sơ Công ty nộp tại Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước trị giá hải quan của Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra- sas) theo đơn đề nghị nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vận tải & Dịch vụ Hàng hải (Tra-sas) biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b / cáo) ;

 • Lưu: VT, TXNK -TG (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn