BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6714 / TCHQ - PC

V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.


Trả lời công văn số 1160 / HQLA - CBLXL ngày 08/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Long An xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến vướng mắc về khai sai mã số, thuế suất lần đầu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp vụ việc phát sinh vào thời điểm Nghị định số 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 và Thông tư số 190 / 2013 / TT - BTC ngày 12/12/2013 đang có hiệu lực thi hành thì phải áp dụng quy định tại các văn bản này để thực hiện. Theo đó, việc xác định vụ việc thuộc trường hợp khai sai mã số, thuế suất lần đầu để xem xét không xử phạt vi phạm hành chính phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư số 190 / 2013 / TT - BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính.


Theo quy định nêu trên, trường hợp xác định doanh nghiệp chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó và cũng chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn xác định mã số, thuế suất đối với hàng hóa cho đến khi kiểm tra sau thông quan phát hiện doanh nghiệp khai đúng tên hàng nhưng khai sai mã số, thuế suất đối với hàng hóa đó thì mới có cơ sở xem xét áp dụng quy định về khai sai mã số, thuế suất lần đầu theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PC(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh