BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6720 / TCHQ - QLRR

V/v vướng mắc về áp dụng thời gian nộp thuế 275 ngày trên Hệ thống

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số 5185 / HQHP - QLRR ngày 10/7/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về việc thực hiện công văn số 4757 / TCHQ - QLRR ngày 29/4/2015: Hiện nay theo thiết kế của Hệ thống VNACCS / VCIS , để doanh nghiệp khai được mã C (Trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế mà không sử dụng bảo lãnh) tại chỉ tiêu “Mã xác định thời hạn nộp thuế”, hệ thống thông tin quản lý rủi ro phải tổng hợp và truyền danh sách doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện ân hạn thuế sang hệ thống VNACCS / VCIS trước 01 ngày, do vậy phần tổng hợp nêu trên sẽ không có các dữ liệu phát sinh từ sau thời điểm tổng hợp đến thời điểm đăng ký tờ khai.


    Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC , một trong các điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày là “Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai”. Để xác định chính xác tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp cần phải tra cứu trên hệ thống kế toán thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai. Do vậy, đề nghị Quý Cục tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục tại công văn nêu trên để đảm bảo việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với doanh nghiệp được chính xác.


  2. Về nội dung cập nhật thông tin theo mẫu số 04 / DKNT - SXXK / TXNK , Phụ lục VI Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro: Tổng cục ghi nhận và sẽ điều chỉnh trên hệ thống trong thời gian tới.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);

  • Đ/c Trưởng Ban (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Bùi Thái Quang