BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6722 / TCHQ - KTSTQ

V/v áp dụng chế độ ưu tiên đối với SEVT- chi nhánh HCM

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

(Khu công nghiệp Yên Bình I, Huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên)


Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 2906 / 953 / SEVT - LOG của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (dưới đây gọi tắt là Công ty) về việc áp dụng chế độ ưu tiên đối với Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Căn cứ Quyết định số 148 / QĐ - TCHQ ngày 12/2/2014 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận Samsung Thái Nguyên là doanh nghiệp ưu tiên, Bản ghi nhớ ngày 12/2/2014 ký giữa Tổng cục Hải quan và Samsung Thái Nguyên thì: Tổng cục Hải quan áp dụng chế độ ưu tiên cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, mã số thuế 4601124536, không áp dụng cho Chi nhánh của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh Hồ Chí Minh.


  • Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 72 / 2015 / TT - BTC , khi Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty là đối tác mua bán của doanh nghiệp ưu tiên thì được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại khoản 6 Điều 86 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC .


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, KTSTQ-P4 (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Cẩn