BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6751 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc TT38 / 2015 / TT - BTC 39 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số 2099 / HQHN - TXNK ngày 17/7/2015 về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC và Thông tư số 39 / 2015 / TT - BTC liên quan đến giải phóng hàng đối với trường hợp hành hoá xuất khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã được Tổng cục Hải quan giải đáp tại mục 14.2 Bảng tổng hợp xử lý vướng mắc Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC (trang 27) ban hành kèm theo công văn số 6330 / TCHQ - GSQL ngày 10/7/2015.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PG(5b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn