BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6768 / TCHQ - KTSTQ

V/v xử lý thuế mặt hàng Phôi thép

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số 43 / HQHP - KTSTQ ngày 01/7/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc xử lý thuế mặt hàng Phôi thép, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng Phôi thép nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được áp mã vào nhóm 7224:


  • Có lấy mẫu để phân tích phân loại, kết quả phân tích phân loại xác định là bán thành phẩm bằng thép hợp kim;


  • Có kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu, và


  • Có xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục thông quan các giấy tờ gồm: Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ Công thương (trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu thép đồng thời là người sử dụng thép), hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng (trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu không phải là người sử dụng thép) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44 / 2013 / TTLT - BCT - BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.


Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ thực tế hồ sơ vụ việc và các quy định của pháp luật để thực hiện việc thu đúng, thu đủ thuế theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Văn Cần (để b/c);

  • Lưu; VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Phan Đăng Hùng