BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 67786 / TCHQ - PC

V/v triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.


Thực hiện Thông báo số 316 / TB - BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính về việc tổ chức, thực hiện Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:


 1. Đối với các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố


  1. Tổ chức rà soát lại việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý.


   Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, quy chế đã sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan để nghiên cứu tổ chức xây dựng quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, rõ ràng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận của đơn vị để giải quyết công việc theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg .


  2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc địa phương hoặc đơn vị thuộc ngành dọc của các Bộ, ngành khác trong triển khai cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực liên quan nêu tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg .


  3. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết cho mô hình một cửa, một cửa liên thông; đầu tư trang thiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong các giao dịch hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết; nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa liên Thông quy định tại Điều 8, Điều 9 Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg .


   Lựa chọn và bố trí nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng phù hợp theo quy định tại Điều 10 Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg .


  4. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, rõ ràng các thủ tục hành chính theo đúng quy định, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

  5. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ công chức và người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


   Tổ chức kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


  6. Chủ động cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán kính phí hoạt động thường xuyên, kinh phí hoạt động tự chủ được giao hàng năm của đơn vị.


  7. Định kỳ trước ngày 20 / 11 hàng năm báo cáo Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg .


 2. Đối với các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục


  1. Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan nghiên cứu và đề xuất Lãnh đạo Tổng cục giải quyết các thủ tục hành chính (cấp Tổng cục) liên quan đến cá nhân, tổ chức, vận dụng quy định để áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Tổng cục Hải quan theo Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg ,


  2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm


   • Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai của các đơn vị trong việc thực hiện Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg ; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét chỉ đạo.


   • Trước ngày 01 / 12 hàng năm, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg của Tổng cục Hải quan trình Lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính.


  3. Báo Hải quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến việc triển khai Quyết định 09 / 2015 / QĐ - TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên báo hải quan giấy, báo hải quan điện tử, website hải quan và bản tin nghiên cứu hải quan.


Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời đề xuất, báo cáo cụ thể về Tổng cục (qua Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Đ/c TCT (thay b/c);

 • Các đ/c Phó TCT (để chỉ đạo);

 • Lưu: VT,PC(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh