BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6794 / TCHQ - GSQL

V/v thủ tục xuất khẩu đối với sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén (CNG) vào doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị hệ thống L.P.G

(Đ/c: Số 361 / 7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 05072015 / LPGSE - KD ngày 16/7/2015 của Công ty TNHH Thiết bị hệ thống L.P.G về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 1, điểm a khoản 1 Điều 56 Nghị định số 107 / 2009 / NĐ - CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 7069 / BCT - TTTN ngày 14/7/2015 thì việc Công ty TNHH Thiết bị hệ thống L.P.G xuất khẩu sản phẩm khí nén thiên nhiên (CNG) không phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 70 / 2014 / TT - BTC ngày 28/5/2014 của Bộ Tài chính, thủ tục xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thiết bị hệ thống L.P.G được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh