BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6795 / TCHQ - GSQL

V/v thanh khoản tờ khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.


Trả lời công văn số 4637 / HQHP - GSQL ngày 24/06/2015 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc thanh khoản tờ khai sai mã loại hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Qua kiểm tra dữ liệu các tờ khai số 300043283100, mã loại hình E62, ngày đăng ký 24/06/2014 của Công ty TNHH Thành Hưng; 300042099400, mã loại hình E62, ngày đăng ký 23/06/2014 của Công ty TNHH Giày Hong Fu VN; 300217020960, mã loại hình E62, ngày đăng ký 02/12/2014 và 300217052500, mã loại hình E62, ngày đăng ký 02/12/2014 của Công ty TNHH Everbest VN; 300001608120, mã loại hình B11, ngày đăng ký 21/04/2014 của Công ty TNHH Giày Rollsport VN đều đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng, được hệ thống phân luồng xanh và tại các chỉ tiêu ô ghi chú doanh nghiệp có khai số, ngày của hợp đồng gia công, chỉ tiêu mô tả hàng hóa khai báo mã sản phẩm theo hướng dẫn tại Phục lục II Thông tư 22 / 2014 / TT - BTc ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính.


Do vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công đánh giá việc khai sai mã loại hình có tác động đến kết quả phân luồng không, yêu cầu doanh nghiệp giải trình việc khai sai mã loại hình, đối chiếu thông tin dữ liệu tờ khai hải quan đáp ứng các yêu cầu quản lý đối với loại hình gia công nếu kiểm tra không phát hiện việc gian lận, lợi dụng do khai sai mã loại hình thì chấp nhận thanh khoản trên hệ thống hoặc thanh khoản thủ công ngoài hệ thống và cập nhật kết quả vào hệ thống để theo dõi, quản lý tiếp.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh