BỘ TÀI CHÍNH

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9893 / BTC - TCHQ

V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc

biệt tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.


Để xử lý vướng mắc tại công văn số 1473 / HQHCM - GSQL ngày 3/6/2015 của Cục Hải quan TP HCM về việc áp dụng thuế suất ATIGA tại thời điểm đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng từ nhập sản xuất xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa của Công ty cổ phần Bibica, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 1 Điều 40 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.


Căn cứ Điều 2 Thông tư số 165 / 2014 / TT - BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA thì lô hàng phải thỏa mãn các quy định về xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D theo quy định của Bộ Công Thương.


Đối chiếu với quy định trên, trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu mới (năm 2015) do thay đổi mục đích sử dụng từ nhập sản xuất xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa, nếu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C / O) của lô hàng đã hết hiệu lực (quá 01 năm kể từ ngày cấp) thì lô hàng đó không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và các đơn vị biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b / cáo) ;

  • Vụ Chính sách thuế - BTC;

  • Vụ Pháp chế - BTC;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Các Cục HQ tỉnh, TP (để t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TCHQ (46b)

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái