BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1571 / BXD - KTXD

V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD .

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1441 / SGTVT - CLTĐ ngày 16/6/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nguyên tắc phân loại nhóm nhân công trong xây dựng quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD theo loại công tác cần thực hiện, cụ thể bao gồm các công tác sau:

  • Nhóm I:

    • Mộc, nề, sắt, bê tông (trừ bê tông nhựa), cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất;

    • Kháo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng);

    • Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn,....) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ công tác xây dựng.

  • Nhóm II:

Các công tác còn lại không thuộc nhóm I.

Trên cơ sở nguyên tắc trên, đề nghị Quý đơn vị áp dụng cho phù hợp./.Nơi nhận:

  • Như trên

  • Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh