BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1591 / BXD - KTXD

V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD.

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 800 / SXD - KTXD ngày 02/6/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD chỉ có tính chất tham khảo. Trên cơ sở nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công tại Điều 3 và quy định về tổ chức thực hiện tại điều 5 của Thông tư này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc điều tra, khảo sát đơn giá nhân công thị trường làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng,...điều chỉnh đơn giá nhân công trong các bộ đơn giá hiện hành của địa phương và điều chỉnh dự toán đã lập theo bộ đơn giá này; đơn giá nhân công điều tra theo thị trường như quy định tại Điều 3 của Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD đã bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, do đó khi xác định đơn giá nhân công xây dựng sẽ không còn các khoản phụ cấp như nêu tại văn bản số 800 / SXD - KTXD nữa.

  2. Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD chỉ hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng, là một phần chi phí trong chi phí đầu tư xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04 / 2010 / TT - BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trong khi Bộ Xây dựng chưa ban hành Thông tư mới thì việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04 / 2010 / TT - BXD .

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên

  • Lưu VT, Vô KTXD (G).

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh