BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2796 / BTNMT - TCMT

V/v tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Bộ Tài chính


Phúc đáp Công văn số 8625 / BTC - TCHQ ngày 26/6/2015 của Bộ Tài chính về việc tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:


  1. Hiện nay, pháp luật về bảo vệ môi trường không quy định việc tiêu hủy máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công tại Việt Nam khi kết thúc hợp đồng gia công. Bên cạnh đó, Nghị định số 187 / 2013 / NĐ - CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài cũng không có quy định phân công trách nhiệm trong việc quản lý, hướng dẫn nội dung này.


  2. Trường hợp máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm để thực hiện hợp đồng gia công tại Việt Nam được coi là chất thải và tiêu hủy tại Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện theo các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 38 / 2015 / NĐ - CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, cụ thể như sau:


  1. Trường hợp tiêu hủy máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm là chất thải nguy hại hoặc có chứa các thành phần nguy hại thì thực hiện theo các quy định về quản lý chất thải nguy hại tại Chương II Nghị định số 38 / 2015 / NĐ - CP và Thông tư số 36 / 2015 / TT - BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2015).


  2. Trường hợp tiêu hủy máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm không phải là chất thải nguy hại thì thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Chương IV Nghị định số 38 / 2015 / NĐ - CP .


Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi quý Bộ để phối hợp, hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);

  • Bộ Công Thương;

  • Lưu: VT, TCMT (6)


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Trần Hồng Hà