BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2827 / LĐTBXH - KHTC

V/v thực hiện Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị (Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Trị).


Căn cứ Công văn số 448 / SXD - XDCB ngày 15/6/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về việc thực hiện Thông tư số 01 / 2015 / TT - BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đề nghị của Chủ đầu tư dự án tại Công văn số 1140 / LĐTBXH - QLDA ngày 17/6/2015 như sau:


  1. Đối với các gói thầu đến trước ngày 15/5/2015 đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện và các gói thầu còn lại của dự án chưa được phê duyệt thì Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, cập nhập lại giá gói thầu để thẩm định, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.


  2. Đối với các gói thầu đã ký kết hợp đồng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, khối lượng hoàn thành kể từ ngày 15/5/2015 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.


Yêu cầu Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Doãn Mậu Diệp