BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2861 / LĐTBXH - LĐTL

V/v: xếp lương ngạch chuyên môn cao cấp

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải


Trả lời công văn số 8843 / BGTVT - TCCB ngày 08/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải về xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp cho ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng ban, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sau khi nghiên cứu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Tiết đ, Điểm 2, Mục III Thông tư liên tịch số 23 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, đối với viên chức quản lý không còn đảm nhận các chức danh quản lý thì xếp lại lương theo công việc, chức vụ mới, không bảo lưu hệ số lương cũ hoặc chuyển ngang sang hệ số lương mới tương đương. Vì vậy, trong thời gian Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số 49 / 2013 / NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 17 / 2015 / TT - BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tạm thời vẫn đang áp dụng thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205 / 2004 / NĐ - CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì thực hiện chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Hữu Phúc theo quy định tại Tiết đ, Điểm 2, Mục III Thông tư liên tịch số 23 / 2005 / TTLT - BLĐTBXH-BTC nêu trên và thi nâng ngạch theo quy định tại Thông tư số 04 / 1998 / TT - BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào quy định nêu trên hướng dẫn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh Huân