BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2891 / LĐTBXH - LĐTL

V/v chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin chi nhánh Hà Nội


Trả lời công văn số 198 / CNHN - KTTH ngày 10/7/2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin chi nhánh Hà Nội về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


  1. Bộ luật Lao động năm 1994 (nay được thay thế bằng Bộ luật Lao động năm 2012) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó, kể từ ngày này, người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó; người sử dụng lao động có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc cho mình theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 1994. Khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.


  2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước trước đó.


  3. Căn cứ quy định nêu trên và nội dung tại công văn số 198 / CNHN - KTTH , đối với trường hợp bà Phạm Thị Bạch Yến chuyển về công tác tại Công ty Du lịch than Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin chi nhánh Hà Nội) từ tháng 9 năm 1998 (sau ngày 01/01/1995) thì Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian bà Yến làm việc thực tế cho mình.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh