BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2933 / LĐTBXH - LĐTL

V/v chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh

(Đường Lạc Long Quân, khu phố 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)


Trả lời công văn số 403 / BQLKKT - LĐ ngày 07/7/2015 của Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh đề nghị hướng dẫn việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Bộ luật Lao động và Điều 6 Nghị định số 05 / 2015 / NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh