BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2847 / TCT - TTr

V/v thực hiện đề nghị thanh tra chống chuyển giá trong kế hoạch thanh tra năm 2015

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.


Ngày 02/07/2015, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1626 / CT - TTr của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị thanh tra chống chuyển giá đối với doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra năm 2015. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 65, Mục 2 Chương VIII Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83 / 2013 / NĐ - CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ.


“- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.Kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của ngành thuế; căn cứ hướng dẫn, định hướng của Bộ Tài chính và việc đánh giá, phân tích thông tin, xác định rủi ro của người nộp thuế...”.


Căn cứ quy định tại Điểm I, Công văn số 3978 / TCT - TTr ngày 15/9/2014 về việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015.


“I. Mục tiêu, định hướng lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015.


- Các doanh nghiệp có hoạt động liên kết; doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá;...”


Căn cứ quy định nêu trên và Quyết định số 2190 / QĐ - TCT của Tổng cục Thuế đã phê duyệt kế hoạch thanh tra thuế tại doanh nghiệp năm 2015, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2015 theo đúng quy định và quy trình thanh tra.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT; TTr (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn