BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2848 / TCT - TTr

V/v trả lời Công văn số 667 / CT - TTr

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang


Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 667 / CT - TTr ngày 25/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí giá vốn hàng bán. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Để có căn cứ xử lý đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dầu khí Vĩnh Tường, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh làm rõ việc mua, bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Thương mại dịch vụ dầu khí Vĩnh Tường và Công ty TNHH MTV Viễn thông Vĩnh Cường (Mã số thuế: 0311364017), trong đó lưu ý về các nội dung:


  • Kiểm tra, xác minh về hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa (nếu có); hình thức giao nhận hàng hóa; địa điểm giao nhận hàng hóa; phương tiện vận chuyển hàng hóa; chi phí vận chuyển hàng hóa; chủ sở hữu hàng hóa và nguồn gốc hàng hóa.


  • Kiểm tra xác minh về thanh toán: Ngân hàng giao dịch, đối tượng nộp tiền vào tài khoản để giao dịch; số lần thực hiện giao dịch; hình thức thanh toán; chứng từ thanh toán.


Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để phối hợp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để phối hợp);

  • Lưu: VT; TTr (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn