BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2500 / TB - BHXH

TPHCM, ngày 03 tháng 08 năm 2015


THÔNG BÁO


VỀ VIỆC THAY ĐỔI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU


Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục tham gia BHXH - BHYT, theo nguyện vọng của các doanh nghiệp, từ quý 3 / 2015 , Cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận hồ sơ thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo mẫu D07-TS (danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT) trong trường hợp doanh nghiệp cùng lúc có nhiều người muốn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.


Đề nghị Bộ phận một cửa của BHXH TPHCM và BHXH các quận, huyện nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.


Các phòng: Cấp sổ thẻ, Thu và Tổ chức cán bộ điều chỉnh lại Phiếu giao nhận hồ sơ 103 và 402 cho phù hợp./.Nơi nhận:

  • Phòng Thu, CST;

  • BHXH Quận, Huyện;

  • Website BHXH TPHCM;

  • Lưu: VT, TNQLHS;

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu