BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10170 / BTC - TCHQ

V/v xử lý thuế hàng XK phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 1538 / HQHCM - TXNK ngày 10/06/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng xuất nhập khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam quá 365 ngày của Công ty TNHH Song Nga, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu, lô hàng nhập khẩu trở lại; chứng từ thanh toán, sổ sách, chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa nhập khẩu trở lại theo tờ khai nhập khẩu số 98 / NKD19 / C02I02 ngày 03/4/2014 là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây theo tờ khai số 25725 / XKD01 ngày 22/03/2013 nhưng không đảm bảo chất lượng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC . Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121 Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST; Vụ PC;

  • Lưu: VT, TCHQ (12b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái