VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5940 / VPCP - KTTH

V/v: các giải pháp tiền tệ, tín dụng tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông lâm thủy sản

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 90 / TTr - NHNN ngày 07 tháng 7 năm 2015 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Đồng ý báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 90 / TTr - NHNN nêu trên. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng và các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản theo quy định hiện hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);

  • Bộ Công Thương;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp