BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6792 / TCHQ - PC

V/v vướng mắc xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Trả lời công văn số 1435 / HQBRVT - XLVP đề ngày 26/5/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc vi phạm hành chính đối với tàu AHTS công suất đến dưới 16.000HP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Về việc xác định loại tàu dịch vụ dầu khí đa năng AHTS trong nước đã sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 3969 / BKHĐT - KTCN ngày 19/6/2015. Theo đó, trong nước đã sản xuất được mặt hàng tàu dịch vụ dầu khí đa năng AHTS (và loại tàu tương đương) có công suất lên đến 16.000HP.


    Bộ Tài chính đã có công văn số 9586 / BTC - TCHQ ngày 15/7/2015 hướng dẫn xác định thời điểm áp dụng thu thuế giá trị gia tăng đối với loại tàu này là từ ngày 07/01/2015.


  • Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp khai bổ sung thuế giá trị gia tăng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tàu AHTS công suất đến 16.000 HP: yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 2, điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các công văn số: 9586 / BTC - TCHQ ngày 15/7/2015 của Bộ Tài chính, số 3969 / BKHĐT - KTCN ngày 19/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định doanh nghiệp có lỗi, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước thì thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.


Tổng cục thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh