BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6793 / TCHQ - PC

V/v vướng mắc về xử phạt VPHC trong công tác kiểm tra trị giá

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng


Trả lời công văn số 4118 / HQHP - TXNK ngày 04/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính trong công tác kiểm tra trị giá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp người nộp thuế đồng ý cơ sở bác bỏ trị giá của cơ quan hải quan, thực hiện khai bổ sung:


    Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hồ sơ vi phạm, cụ thể, đối chiếu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định 08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/01/2015, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo theo quy định tại điểm a khoản 1, điểm g.1 khoản 3 Điều 25 Thông tư 38 / 2015 / TT - BTC ngày 25/3/2015 thì xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 127 / 2013 / NĐ - CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ.


  • Về thẩm quyền xử phạt vi phạm sau khi thực hiện tham vấn trị giá: Chi cục Hải quan nơi người khai hải quan đăng ký mở tờ khai thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính,


Trường hợp vi phạm về trị giá phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan, người ra quyết định ấn định thuế xem xét xử phạt theo thẩm quyền quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh