BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6802 / TCHQ - QLRR

V/v: thay đổi mức độ kiểm tra đối với mặt hàng trâu, bò sống

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 43 / HQQB - NV ngày 22/05/2015 của Cục Hải quan Quảng Bình về việc đề nghị thay đổi mức độ kiểm tra đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc trong thời gian trước mắt tiếp tục thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1528 / TCHQ - GSQL ngày 18/02/2014 cửa Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, báo cáo Bộ trên cơ sở đánh giá chung về tình hình thực hiện việc kiểm tra thực tế 100% đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu tại một số đơn vị Hải quan khác,


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình – PTCT(để b/c);

  • Đ/c Quách Đăng Hòa-TB (để b/c)

  • Lưu: VT,QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BAN


Hồ Ngọc Phan