BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3592 / BHXH - BT

V/v tham gia BHYT HSSV

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có nhiều cố gắng, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2015-2016, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên tại một số địa phương đã bộc lộ một số vấn đề khó khăn, bất cập, tạo nên những bức xúc trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT nói chung, BHYT cho học sinh, sinh viên nói riêng.


Để đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, nhất là trong năm học 2015-2016, năm học đầu tiên triển khai thực hiện theo những quy định mới của Luậl BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thực hiện, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:


 1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các văn bản hướng dẫn liên ngành và kịp thời điều chỉnh những nội dung hướng dẫn chưa đúng với quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện (nếu có) trong việc tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.


 2. Thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tổ chức thu phí BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 2 và quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT/BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT, cụ thể như sau:


  • Đối với năm 2015: Thu phí BHYT học sinh sinh viên của những tháng còn lại năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT;


  • Đối với năm 2016: cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.


  • Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần từ tháng 10 / 2015 đến tháng 12 / 2016 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/ 10 / 2015 đến 31/ 12 / 2016 .

 3. Tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho mọi tầng lớp nhân dân; mở đợt tuyên truyền sâu rộng với những nội dung phù hợp, cụ thể, thiết thực để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường hiểu rõ, nắm vững về trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc tham gia và thực hiện chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.


 4. Nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bất cập nổi cộm trong việc thu phí BHYT của học sinh, sinh viên thời gian qua theo tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT.


Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để kịp thời có hướng chỉ đạo, giải quyết./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Y tế, Bộ Tài chính;

 • Bộ GD&ĐT;

 • Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;

 • BHXH BQP, BHXH CAND;

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

 • Lưu: VT, BT (2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Minh