BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2870 / BHXH - CSXH

V/v hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014


             Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

  • Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;

  • Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Thông báo số 2324 / BHXH - VP ngày 30/6/2014 kết luận tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng trong đó có nội dung xây dựng văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố giải quyết các chế độ BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã được BHXH Bộ Quốc phòng chốt sổ bảo lưu. Về nội dung này, BHXH Việt Nam dự thảo văn bản hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố thực hiện việc giải quyết chế độ BHXH tự nguyện. Kính đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH thành phố Hà Nội, BHXH thành phố Đà Nẵng có ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản và gửi lại BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH) trước ngày 11/8/2014 để tổng hợp, hướng dẫn địa phương thực hiện.


(Sao gửi kèm theo Thông báo số 2324 / BHXH - VP ngày 30/6/2014 của BHXH Việt Nam, dự thảo văn bản)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);

  • Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);

  • Lưu: VT, CSXH.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH

PHÓ TRƯỞNG BAN


          Hoàng Thị Kim Dung