THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 2308 / TTg - KTTH

V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.


Do sơ suất trong khâu rà soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Quyết định số 76 / 2013 / QĐ - TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện như sau:


Tại trang 3 dòng thứ 12 từ dưới lên viết là:


“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2013” Nay xin sửa lại là:

“1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2014”./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

    TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, 

    đơn vị trực thuộc, Công báo;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TUQ. THỦ TƯỚNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Đinh Tiến Dũng