Thủ tục kê khai thuế

Công văn 105/TCT-KK Chứng từ luân chuyển hàng hóa công ty với đơn vị trực thuộc
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:10 PM
Công văn 10077/CT-TTHT Chính sách về thay đổi các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh p...
Wed, 20 Jul, 2016 at 1:31 PM
Nghị định 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12 / 2015 / NĐ ...
Thu, 21 Jul, 2016 at 2:57 PM
Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26 / 2015 / ...
Thu, 21 Jul, 2016 at 4:31 PM
Công văn 643/TCT-CNTT Xử lý lỗi khi lập Giấy nộp tiền điện tử
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ...
Fri, 8 Jul, 2016 at 2:55 AM
Công văn 1612/VPCP-KTTH Cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 161...
Fri, 22 Jul, 2016 at 9:59 AM
Công văn 607/TCT-KK Đăng ký thuế cho chi nhánh
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 22 Jul, 2016 at 10:27 AM
Thông tư 04/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và NĐ 65/2013/NĐ-CP
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04 / VBHN - ...
Fri, 22 Jul, 2016 at 4:55 PM
Công văn 1974/TCT-CNTT Đôn đốc triển khai Nộp thuế điện tử
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 28 Jul, 2016 at 2:43 PM
Quyết định 1314/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1314 / QĐ - BTC...
Fri, 8 Jul, 2016 at 7:13 PM