Thủ tục kê khai thuế

Công văn 4169/TCT-QLN Gia hạn nộp thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4169/TCT-QLN V/v gia hạn ...
Wed, 4 Oct, 2017 at 5:28 PM
Công văn 4430/TCT-CS Tiếp nhận mẫu 06/GTGT
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4430/TCT-CS V/v: mẫu 06/G...
Fri, 27 Oct, 2017 at 10:09 AM
Công văn 4651/TCT-CS Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4651/TCT-CS V/v chính...
Fri, 27 Oct, 2017 at 11:56 AM
Công văn 5749/CT-TNCN Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5749/CT-TNCN V/v quyết to...
Tue, 24 Apr, 2018 at 3:22 PM
Thông tư 21/2016/TT-BTC Hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2...
Thu, 24 May, 2018 at 4:27 PM
Công văn 10256/CT-TTHT Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê nhà một lần theo năm
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10256/CT-TTHT V/v thời hạn...
Fri, 5 Oct, 2018 at 10:56 AM
Công văn 1194/CT-TTHT Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1194/CT-TTHT V/v hướng dẫn ...
Wed, 17 Oct, 2018 at 9:59 AM
Công văn 81492/CT-TTHT Nộp hồ sơ bổ sung sau khi thực hiện quyết toán
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81492/CT-TTHT V/v nộp hồ sơ ...
Wed, 26 Dec, 2018 at 1:49 PM
Công văn 6007/CT-TTHT Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ thủ tục về thuế
TỔNG CỤC THUẾ  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 6007/CT-TTHT V/v bổ su...
Thu, 28 Feb, 2019 at 12:12 PM