Thủ tục kê khai thuế

Quyết định 1562/QĐ-TCT Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 31 Aug, 2016 at 11:35 AM
Quyết định 1563/QĐ-TCT Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Quản lý đăng ký thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 31 Aug, 2016 at 11:40 AM
Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành NĐ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151 / 2014 / TT - BTC Hà...
Tue, 13 Dec, 2016 at 11:30 AM
Công văn 4310/TCT-DNL Hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Tue, 13 Sep, 2016 at 11:52 AM
Công văn 4435/TCT-DNL Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 13 Sep, 2016 at 3:17 PM
Công văn 4462/TCT-QLN Giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 13 Sep, 2016 at 3:53 PM
Công văn 16855/BTC-TCT Hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF)
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16855 / ...
Tue, 20 Sep, 2016 at 9:58 AM
Công văn 4689/TCT-KK Đăng ký tài khoản
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 20 Sep, 2016 at 10:16 AM
Công văn 5093/TCT-KK Kê khai, khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng bỏ sót
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 21 Sep, 2016 at 10:16 AM
Công văn 5166/TCT-KK Chính sách thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 21 Sep, 2016 at 11:14 AM