Thủ tục kê khai thuế

Công văn 5198/TCT-KK Xử lý dữ liệu trước khi triển khai ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 21 Sep, 2016 at 11:25 AM
Công văn 4827/TCT-KK Kê khai, khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Thu, 22 Sep, 2016 at 1:31 PM
Công văn 5178/TCT-CNTT Hỗ trợ kê khai thuế theo Thông tư 119/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 23 Sep, 2016 at 2:28 PM
Công văn 5537/TCT-KK Xử lý vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật quản lý thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 23 Sep, 2016 at 3:29 PM
Công văn 61999/CT-HTr Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 23 Sep, 2016 at 3:47 PM
Công văn 8720/CT-TTHT Chính sách Khai bổ sung hồ sơ thuế
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Mon, 26 Sep, 2016 at 11:18 AM
Công văn 5578/TCT-CS Đăng ký tài khoản làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Mon, 26 Sep, 2016 at 5:11 PM
Công văn 105/TCT-KK Chứng từ luân chuyển hàng hóa công ty với đơn vị trực thuộc
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/TCT-KK ...
Mon, 20 Jun, 2016 at 11:29 PM
Công văn 5601/TCHQ-GSQL Công văn 5601/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ký xác nhận trên tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 30 Sep, 2016 at 2:30 PM
Công văn 3110/TCT-KK Chứng từ nộp thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 30 Sep, 2016 at 2:30 PM