Thủ tục kê khai thuế

Công văn 3171/TCT-TNCN Công văn 3171/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Fri, 30 Sep, 2016 at 2:31 PM
Công văn 7410/CT-TTHT Quyết toán thuế nhà thầu
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------...
Fri, 30 Sep, 2016 at 2:32 PM
Công văn 3447/TCT-CS Công văn 3447/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc gia hạn thời gian kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 5 Oct, 2016 at 10:46 AM
Công văn 3448/TCT-QLN Gia hạn nộp thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 5 Oct, 2016 at 10:47 AM
Công văn 3562/TCT-CS Công văn 3562/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế theo Thông tư 71/2010/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 11:47 AM
Công văn 3576/TCT-CS Công văn 3576/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 11:49 AM
Công văn 3593/TCT-TNCN Công văn 3593/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc giấy ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 11:50 AM
Công văn 3649/TCT-TNCN Khai nộp thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 11:51 AM
Công văn 3621/TCT-KK Khôi phục mã số thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 11:51 AM
Công văn 3637/TCT-CS Trả lời chính sách thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 6 Oct, 2016 at 2:15 PM