Thủ tục kê khai thuế

Thông tư 84/2016/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84 / 2016 ...
Fri, 25 Nov, 2016 at 10:33 AM
Công văn 3276/TCT-KK Nội dung mới của TT 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 29 Nov, 2016 at 2:56 PM
Công văn 4318/TCT-KK Đăng ký thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4318/TCT-KK ...
Fri, 3 Mar, 2017 at 9:19 AM
Thông tư 51/2017/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 1...
Fri, 8 Sep, 2017 at 5:32 PM
Công văn 2465/TCT-TTHT Giới thiệu nội dung mới Thông tư 51 về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2465/TCT-TTHT ...
Fri, 22 Sep, 2017 at 10:52 AM
Công văn 2490/TCT-DNL Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế và đóng mã số thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2490/TCT-DNL ...
Thu, 10 Aug, 2017 at 4:46 PM
Công văn 2871/TCT-CS Ủy quyền mua hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2871/TCT-CS ...
Fri, 25 Aug, 2017 at 5:36 PM
Công văn 3737/TCT-CS Chính sách thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3737/TCT-CS V/v chính sác...
Thu, 14 Sep, 2017 at 5:01 PM
Công văn 3918/TCT-KK Sử dụng con dấu khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3918/TCT-KK V/v sử ...
Thu, 21 Sep, 2017 at 9:27 AM
Công văn 3958/TCT-TTHT Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3958/TCT-TTHT V/v cấp ...
Thu, 28 Sep, 2017 at 3:07 PM