Hóa đơn

Công văn 1839/TCT-CS Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đổi tên, địa chỉ kinh doanh
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:29 AM
Công văn 1843/TCT-CS Chính sách thuế đối với lập hóa đơn cung ứng dịch vụ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:32 AM
Công văn 1872/TCT-CS Điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:36 AM
Công văn 22679/CT-HTr Chính sách thuế khi bị hỏng liên 2 hóa đơn
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:39 AM
Công văn 1961/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:05 PM
Công văn 1965/TCT-CS Hóa đơn cấp lẻ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:07 PM
Công văn 5565/TCT-CS Vướng mắc trong việc cấp hóa đơn lẻ đối với Hợp đồng xây dựng công trình
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:16 PM
Công văn 5566/TCT-CS Chính sách thuế đối với xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:17 PM
Công văn 275/BTC-TCT Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 275 / BT...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:12 PM
Công văn 43/TCT-DNL Lập hóa đơn trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:12 PM