Chế độ, chính sách, thủ tục BHXH

Nghị định 134/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
    CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 3:20 PM
Công văn 45/BHXH-CNTT Triển khai giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử
    BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/BHXH-CNTT V/v triển kha...
Fri, 20 Apr, 2018 at 3:16 PM
Công văn 5424/BHXH-CSXH Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:40 PM
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 3:25 PM
Quyết định 618/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:00 PM
Quyết định 625/QĐ-BHXH Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:01 PM
Nghị định 33/2016/NĐ-CP Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33 / 2016 / N...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:56 AM
Công văn 5435/BHXH-CSXH Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- S...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:27 PM
Công văn 67/BHXH-CSXH Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP
BẢO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:31 PM
Công văn 619/TB-BHXH Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh p...
Thu, 7 Jul, 2016 at 11:49 PM