Thu BHXH - BHYT

Công văn 1860/BHXH-THU Hướng dẫn bổ sung thu Bảo hiểm Y tế hộ gia đình
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Thu, 28 Jul, 2016 at 4:43 PM
Công văn 2143/BHXH-TCKT Hướng dẫn nội dung chi phục vụ công tác thu
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- S...
Fri, 29 Jul, 2016 at 11:16 AM
Công văn 2724/BHXH-THU Thực hiện giao dịch điện tử
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
Fri, 5 Aug, 2016 at 11:49 AM
Công văn 5060/UBND-VX Thực hiện thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Mon, 8 Aug, 2016 at 11:09 AM
Công văn 2559/BHXH-CST Cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C13-TS) cho người lao động
BAa HIEM xl\. HQI VII;:TNAM CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM BAo HIEM xA HQI TP. HO cHi MINH flQc l,p ...
Tue, 12 Jul, 2016 at 6:23 PM
Công văn 2228/BHXH-BT Thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Wed, 24 Aug, 2016 at 5:45 PM
Công văn 2466/BHXH-TCKT Hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Thu, 25 Aug, 2016 at 9:42 AM
Công văn 2668/BHXH-BT Thu bảo hiểm thất nghiệp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Thu, 25 Aug, 2016 at 9:53 AM
Công văn 2755/BHXH-BT Tính phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm niên nghề đóng bảo hiễm xã hội
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Thu, 25 Aug, 2016 at 10:07 AM
Công văn 3061/BHXH-BT Thực hiện khoanh nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 25 Aug, 2016 at 10:14 AM