Thu BHXH - BHYT

Công văn 2895/BNV-TL Truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo NĐ 09/1998/NĐ-CP
BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2895 / BNV ...
Fri, 26 Aug, 2016 at 1:05 PM
Công văn 3497/BHXH-TCKT Hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp của DN mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Fri, 26 Aug, 2016 at 2:09 PM
Công văn 3510/BHXH-BT Thực hiện thu BHYT đối với người dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Fri, 26 Aug, 2016 at 2:09 PM
Công văn 3644/BHXH-BT Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của đối tượng tự đóng qua Bưu điện
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Mon, 29 Aug, 2016 at 10:35 AM
Quyết định 999/QĐ-BHXH Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ...
Mon, 29 Aug, 2016 at 10:38 AM
Công văn 3648/BHXH-BT Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Tue, 30 Aug, 2016 at 4:04 PM
Công văn 3805/BHXH-BT Truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Tue, 30 Aug, 2016 at 4:07 PM
Công văn 3505/BVHTTDL-TCCB Tính phụ cấp chức vụ đóng bảo hiểm xã hội
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Tue, 13 Sep, 2016 at 4:35 PM
Công văn 4240/LĐTBXH-LĐTL Vận dụng đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 15 Sep, 2016 at 3:47 PM
Công văn 3726/BHXH-KHTC Mở tài khoản thu bảo hiêm xã hội, y tế, thất nghiệp tại hệ thống Vietcombank
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Mon, 19 Sep, 2016 at 10:18 AM