Thu BHXH - BHYT

Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 27 Oct, 2016 at 5:01 PM
Công văn 1138/TB-BHXH Bổ sung nội dung Phiếu giao nhận hồ sơ số 103
BAa HIEM XA HOI VIET NAM CQNG HOA xA HQI cHiJ NGHiA VI:E:T NAM BAo HIEM xA HQI TP.H6 CHi MINH DQc l~...
Thu, 14 Jul, 2016 at 12:33 PM
Công văn 1610/BHXH-VP Đính chính văn bản 1549_BHXH-BT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- S...
Wed, 2 Nov, 2016 at 3:24 PM
Công văn 1549/BHXH-BT Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1549/BHXH-BT ...
Mon, 27 Jun, 2016 at 2:04 PM
Công văn 1549/BHXH-BT Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: ...
Thu, 14 Jul, 2016 at 1:38 PM
Quyết định 1333/QĐ-BHXH Quyết định 1333/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo h
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 13...
Mon, 7 Nov, 2016 at 2:00 PM
Công văn 898/BHXH-THU Chuyển tiền đóng BHXH, BHYT
BAa HIEM xA HOI VIET NAM C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM BAo HIEM xA H<)I TP. HO CHi MINH DQc l~p - T,! ...
Tue, 28 Jun, 2016 at 1:46 PM
Công văn 898/BHXH-THU Chuyển tiền đóng BHXH, BHYT
BAa HIEM xA HOI VIET NAM C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM BAo HIEM xA H<)I TP. HO CHi MINH DQc l~p - T,! do...
Thu, 14 Jul, 2016 at 8:34 PM
Công văn 2301/BHXH-BT Hướng dẫn bổ sung truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Tue, 15 Nov, 2016 at 1:42 PM
Quyết định 1599/QĐ-BHXH Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1599/QĐ-BHXH H...
Fri, 10 Mar, 2017 at 2:32 PM