Thu BHXH - BHYT

Quyết định 595/QĐ-BHXH Quy trình thu bảo BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 595/QĐ-BHXH Hà N...
Wed, 26 Jul, 2017 at 1:33 PM
Công văn 1283/BHXH-QLT Thuc hiện công văn 1205/BHXH-QLT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...
Wed, 9 Aug, 2017 at 3:46 PM
Công văn 1682/BHXH-QLT Thu bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2017-2018
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 25 Aug, 2017 at 11:12 AM
Công văn 1734/BHXH-QLT Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tại nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Tue, 29 Aug, 2017 at 7:44 PM
Công văn 2305/BHXH-THU Thực hiện nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------ Số:2305/BHXH-THU V/v thực hiện nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ...
Thu, 26 Apr, 2018 at 11:16 AM
Công văn 400/BHXH-QLT Thu BHYT hộ gia đình năm 2018
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Fri, 30 Mar, 2018 at 4:34 PM
Công văn 1409/BHXH-QLT Giải quyết các vướng mắc của đại lý thu bưu điện
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 15 Oct, 2018 at 5:18 PM
Công văn 2609/BHXH-BT Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2609/BHXH-BT V/v truy thu BHXH bắt b...
Thu, 25 Oct, 2018 at 11:08 AM
Công văn 3763/BHXH-BT Triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bảo hiểm PVI
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3763/BHXH-BT V/v triển khai thu BHXH...
Wed, 5 Dec, 2018 at 10:45 AM
Công văn 4291/CĐ-BHXH Thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4291/CĐ-BHXH Hà Nội, ngày 25 thán...
Wed, 5 Dec, 2018 at 10:46 AM