Thu BHXH - BHYT

Công văn 3763/BHXH-BT Triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bảo hiểm PVI
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3763/BHXH-BT V/v triển khai thu BHXH...
Wed, 12 Dec, 2018 at 9:27 AM
Công văn 4291/CĐ-BHXH Thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4291/CĐ-BHXH Hà Nội, ngày 25 thán...
Wed, 12 Dec, 2018 at 9:28 AM
Công văn 5147/BHXH-QLT Phối hợp thực hiện nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cấp thẻ BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51...
Wed, 12 Dec, 2018 at 10:56 AM
Công văn 3763/BHXH-BT Triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống bảo hiểm PVI
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3763/BHXH-BT V/v triển khai thu BHXH...
Wed, 12 Dec, 2018 at 1:48 PM
Công văn 4291/CĐ-BHXH Thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4291/CĐ-BHXH Hà Nội, ngày 25 thán...
Wed, 12 Dec, 2018 at 1:49 PM
Công văn 5147/BHXH-QLT Phối hợp thực hiện nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cấp thẻ BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51...
Thu, 13 Dec, 2018 at 12:06 PM
Công văn 679/BHXH-BT Hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 679/BHXH-BT V/v hướng dẫn thu B...
Wed, 20 Mar, 2019 at 2:49 PM
Công văn 835/BHXH-BT Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 835/BHXH-BT V/v truy thu BHXH ...
Thu, 28 Mar, 2019 at 11:26 AM