Lĩnh vực BHXH khác

Nghị định 01/2016/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH VN
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01 / 2016 ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:33 PM
Công văn 10226/BYT-KCB Quản lý công tác khám sức khỏe
BỘ Y TẾ ------- Số: 10226 / BYT - KCB V/v quản lý công tác KSK theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTV...
Fri, 20 Apr, 2018 at 3:02 PM
Quyết định 1559/QĐ-BHXH Sửa đổi Quy định về giao dịch điện tử kèm theo Quyết định 52
    BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:36 PM
Công văn 23517/QLD-KD Tăng cường quản lý vắc xin tiêm chủng dịch vụ
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23517/QLD-KD V/v Tăng cườ...
Fri, 20 Apr, 2018 at 3:08 PM
Công văn 5373/LĐTBXH-VP Chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
    BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5373/LĐTBXH-VP ...
Fri, 20 Apr, 2018 at 3:21 PM
Quyết định 5614/QĐ-BYT Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2016
    BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:41 PM
Quyết định 665/QĐ-QLD Danh mục 04 thuốc SX trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 152
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:42 PM
Quyết định 670/QĐ-QLD Danh mục 05 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 92
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:43 PM
Quyết định 671/QĐ-QLD Danh mục 12 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 92
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:44 PM
Quyết định 683/QĐ-QLD Ngừng nhập khẩu, ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:45 PM