Chế độ, chính sách hải quan

Công văn 3766/TCHQ-GSQL Tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:10 PM
Công văn 3827/TCHQ-TXNK Không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cư dân biên giới
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:13 PM
Công văn 3870/TCHQ-TXNK Trị giá hải quan hàng nhập khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:16 PM
Công văn 6082/BTC-TCHQ Xử lý tiền chậm nộp thuế
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:24 PM
Thông tư 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA...
Sat, 16 Jul, 2016 at 11:44 PM
Công văn 3917/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế để được thông quan hàng hóa
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 1:03 AM
Công văn 6383/BTC-TCHQ Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu
    BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Sun, 17 Jul, 2016 at 1:12 AM
Công văn 441/TCHQ-PC Vướng mắc và gia hạn thời hạn ra quyết định về xử phạt vi phạm hành chính
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 6:46 PM
Quyết định 45/QĐ-TCHQ Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2016
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:23 PM
Công văn 923/TCHQ-TXNK Công tác trị giá hải quan
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 9:24 PM