Giám sát quản lý

Thông tư 01/2016/TT-BCT Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2016
    BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:46 PM
Công văn 12321/TCHQ-TXNK Nhập khẩu ô tô để sử dụng cho hoạt động của Văn phòng quốc gia IRRI
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:47 PM
Thông tư 207/2015/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế
    BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:48 PM
Thông tư 52/2015/TT-BCT Quy định hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại QĐ 52/2015/QĐ-TTg
    BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:50 PM
Công văn 2311/BYT-ATTP Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan
    BỘ Y TẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:03 PM
Công văn 3518/TCHQ-GSQL Đưa hàng hóa về bảo quản tại kho chứa hàng miễn thuế
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:05 PM
Công văn 3520/TCHQ-TXNK Phân loại xe kéo đẩy tầu bay
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - H...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:05 PM
Công văn 3607/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số hàng hóa có tên thương mại là “Tiab”
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:06 PM
Công văn 3613/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:07 PM
Công văn 3703/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số đối với mặt hàng vòi nước
    BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 4:09 PM