Lĩnh vực hải quan khác

Công văn 12405/TCHQ-TXNK Vướng mắc khôi phục bảo lãnh chung
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:40 PM
Công văn 12415/TCHQ-GSQL Triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:42 PM
Công văn 13/TCHQ-GSQL Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng quà biếu, tặng nhập khẩu
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:46 PM
Công văn 27/TCHQ-GSQL Tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Lào Cai
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:49 PM
Công văn 61/TCHQ-KTSTQ Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:57 PM
Nghị quyết 90/NQ-CP Nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh thành cửa khẩu chính do Chính phủ ban hành
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90 / NQ - CP ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 5:58 PM
Công văn 266/TCHQ-PC Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH xây dựng Điện - An Hưng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 6:36 PM
Công văn 306/BCT-TCNL Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 306 / ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 6:38 PM
Công văn 329/TCHQ-TXNK Chuyển nợ trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 6:39 PM
Công văn 04/CTVN-THGP Phúc đáp văn bản 1623/GSQL-GQ1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:18 PM