Lĩnh vực hải quan khác

Quyết định 280/QĐ-BCT Quy trình cấp phép NK HH thuộc quản lý chuyên ngành của BCT dưới hình thức trực tuyến
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 280 / QĐ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:22 PM
Công văn 36/GSQL-GQ1 Kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:23 PM
Công văn 52/GSQL-GQ1 Thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:27 PM
Công văn 593/TCHQ-GSQL Thông báo bỏ lệnh cấm nhập khẩu kim cương thô từ Bờ biển Ngà
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:33 PM
Công văn 606/TCHQ-GSQL Hướng dẫn thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:36 PM
Công văn 61/GSQL-TH Chữ ký trên C/O
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:37 PM
Công văn 71/GSQL-GQ1 Vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:38 PM
Công văn 811/BTC-TCHQ Vướng mắc khi thực hiện công văn 18195/BTC-TCHQ
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà N...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:39 PM
Công văn 812/BTC-TCHQ Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812 / BT...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:40 PM
Công văn 85/GSQL-GQ1 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 41/2012/TT-BCT
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 7:42 PM