Lĩnh vực hải quan khác

Quyết định 106/QĐ-BTNMT Ủy quyền giải quyết TTHC về BVMT trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 8:23 PM
Công văn 108/GSQL-GQ1 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 30_2015_TT-BYT
TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 8:24 PM
Công văn 619/TCHQ-TXNK Trả lời công văn của CTY TNHH MTV Đóng và sửa chữa Tàu Hải Sơn
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 8:32 PM
Công văn 724/BCT-KHCN Thực hiện Thông tư 37_2015_TT-BCT
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 724...
Thu, 7 Jul, 2016 at 8:36 PM
Công văn 1049/VPCP-KTTH Xử lý kiến nghị của doanh nghiệp sản xuất sữa
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1...
Thu, 7 Jul, 2016 at 9:52 PM
Công văn 1083/TCHQ-GSQL Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 9:53 PM
Công văn 1108/TCHQ-GSQL Giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 9:57 PM
Công văn 1119/TCHQ-TXNK Hạch toán tiền nộp trước theo Thông tư 191/2015/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 9:58 PM
Công văn 1279/TCHQ-GSQL Hướng dẫn xử lý vướng mắc
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 10:11 PM
Công văn 1257/VPCP-KTTH Đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1...
Thu, 7 Jul, 2016 at 11:12 PM